GEBRUIKSVOORWAARDEN

Deze voorwaarden zijn het laatst aangepast op 22 mei 2018

BELANGRIJK! LEES DIT ZORGVULDIG. DIT IS EEN CONTRACT. DOOR ONZE WEBSITE TE BEZOEKEN OF EEN VAN ONZE MOBIELE APPS, GAMES, FUNCTIES OF OVERIGE DIENSTEN (ELK EEN „DIENST”) TE GEBRUIKEN, ACCEPTEERT U ALLE VOORWAARDEN IN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN („VOORWAARDEN”). Als u het niet eens bent met enige van deze voorwaarden, of niet aan al deze voorwaarden gebonden wilt worden, gebruik dan de Dienst niet.

De dienst wordt aangestuurd door Paramount Pictures International Limited, geregistreerd in Engeland en Wales onder bedrijfsnummer 03458440, met als geregistreerd hoofdkantoor Building 5, Chiswick Park, 566 Chiswick High Road, London W4 5YF en/of zijn filialen („Bedrijf”, „wij’, „ons” of „onze”).

Uw gebruik van de dienst is onderhevig aan deze voorwaarden. Door de dienst te gebruiken en/of informatie van de dienst de accepteren, gaat u akkoord met deze voorwaarden. Wij behouden ons het recht voor om naar eigen inzicht deze voorwaarden te wijzigen, aan te passen of anderszins te veranderen en u gaat ermee akkoord gebonden te zijn aan dergelijke wijzigingen, aanpassingen of veranderingen. Wij zullen veranderingen hier plaatsen, dus kijk hier regelmatig. Als u doorgaat met het gebruik van de dienst na de plaatsing van een verandering in de voorwaarden, vormt dat uw acceptatie van de binding aan deze veranderingen. Lees ook het privacybeleid van de diensten.

Inhoud

De dienst en alle inhoud die het bevat, of in de toekomst zal bevatten, zoals artikelen, meningen, overige tekst, bestanden, gidsen, foto’s, illustraties, afbeeldingen, video- en audioclips en reclamekopij, evenals handelsmerken, logo’s, domeinnamen, handelsnamen, dienstnamen en alle onder auteursrechten vallend materiaal (inclusief bron- en objectcode) en/of enige andere vorm van intellectueel eigendom (gezamenlijk het „Materiaal”) zijn eigendom van, of gelicentieerd aan het bedrijf, en worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, kopiëren en verspreiden door auteursrechten, wetten op handelsmerk, reclame en overige wetten, en door internationale verbonden.

Elke link naar websites van derden door de dienst, betekent niet dat deze websites worden ondersteund door het bedrijf, en gebruik van deze websites door u is op eigen risico.

Het bedrijf geeft u een persoonlijk, herroepbaar, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht op toegang en gebruik van de dienst en één kopie van geselecteerde materialen die aan u beschikbaar worden gesteld, inclusief en zonder beperkend te zijn: games, videoclips, screensavers, wallpapers en/of overige materialen („materiaal”), uitsluitend voor niet-commercieel gebruik, in overeenstemming met deze voorwaarden en mits u zich houdt aan alle auteursrechten en andere regels over intellectueel eigendom die onder het materiaal vallen. ONGEAUTORISEERD GEBRUIKEN, KOPIËREN, REPRODUCEREN, WIJZIGEN, PUBLICEREN, HERPUBLICEREN, UPLOADEN, FRAMEN, DOWNLOADEN, POSTEN, DOORSTUREN, VERSPREIDEN, DUPLICEREN OF ENIG ANDER MISBRUIK VAN ENIG MATERIAAL IS STRENG VERBODEN. U gaat ermee akkoord het materiaal niet te gebruiken voor enig onwettig doel, en de rechten van het bedrijf of anderen niet te schenden. U moet weten dat het bedrijf zijn rechten agressief zal afdwingen tot de volle letter van de wet. Het bedrijf kan op elk moment materiaal toevoegen, veranderen, stoppen, verwijderen of onderbreken, zonder voorafgaande berichtgeving en zonder aansprakelijkheid.
.

Postings

Hierbij kent u aan het bedrijf een royaltyvrij, eeuwigdurend, onherroepelijk, wereldwijd recht en licentie toe om content die u plaatst of indient op de service (inclusief en zonder beperkend te zijn, enig kunstwerk, opmerkingen, video- of audiomateriaal, postings of geschreven content) („Postings”) in alle nog niet bekende, of hierna uitgewerkte media, het gebruik of anderszins exploiteren of behandelen zoals het bedrijf juist acht, naar eigen inzicht. Hierbij doet u afstand van elk zogenaamd „morele recht” dat u heeft in en op enige posting die u plaatst. U verklaart dat alle postings die u plaatst, u toebehoren en geen inbreuk maken op de rechten van een derde, deze verduisteren of overtreden, inclusief en zonder beperkend te zijn, intellectuele eigendomsrechten, rechten op publicatie of privacy of enig andere eigendomsrecht. U gaat ermee akkoord om documenten te verlijden en alle stappen te ondernemen die het bedrijf nodig acht om de bedoelingen van deze voorwaarden weer te geven. U gaat ermee akkoord en begrijpt dat het bedrijf niet verplicht is postings die u plaatst aan het bedrijf via de dienst of anderszins, te gebruiken en dat u niet het recht heeft dergelijk gebruik af te dwingen.

Beleid inzake inzendingen

Het bedrijf accepteert geen ongevraagde inzendingen of bewerkingen voor films, televisieprogramma’s, websites of andere producten of diensten („Inzendingen”). Het is de bedoeling van dit beleid om toekomstige misverstanden te voorkomen wanneer projecten die ontwikkeld worden door of namens het bedrijf, bij anderen de indruk wekken dat ze lijken op hun eigen creatieve ideeën of materialen. U mag geen dergelijke ongevraagde inzending doen aan het bedrijf via de dienst of anderszins.

In het geval dat u inzendingen plaatst via de dienst, erkent u dat, met betrekking tot een claim die u kunt hebben op, of die voortkomt uit een reële of veronderstelde exploitatie of gebruik van een inzending door het bedrijf, de eventuele daardoor veroorzaakte schade, niet onherstelbaar of anderszins voldoende is om u het recht te geven op gerechtelijke uitspraak of ander gerechtelijke maatregel of om op enige wijze aanspraak te maken op de productie, distributie, vertoning of andere exploitatie van een productie gebaseerd op, of verondersteld gebaseerd op de inzending, en dat uw rechten en rechtsmiddelen in een dergelijke omstandigheid strikt beperkt zijn tot het recht op schadevergoeding, indien van toepassing, via een rechtsvordering.

Gebruikersforum

Forums, mededelingenborden, chatrooms of andere interactieve ruimtes die op de dienst worden aangeboden („Gebruikersforums”), worden geleverd om gebruikers een forum te bieden om hun meningen te uiten en hun ideeën en informatie te delen („Berichten”). Het bedrijf controleert de inhoud van de berichten of de zienswijzen of meningen van gebruikers op de gebruikersforums niet, ondersteunt ze niet en is er niet verantwoordelijk voor. Het bedrijf behoudt zich het recht voor, maar is niet verplicht om, content die door u is ingezonden via de dienst te verwijderen, verplaatsen of bewerken, in zijn geheel of gedeeltelijk, om elke reden en volgens inzicht van het bedrijf.

Beperkingen van gebruik

U mag de dienst uitsluitend gebruiken voor uw persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Het is verboden om de dienst te gebruiken om inkomsten te stimuleren en/of generen voor uzelf, uw bedrijf, een derde of het bedrijf van een derde.
U gaat ermee akkoord dat u geen van het volgende doet terwijl u de dienst gebruikt, inclusief een gebruikersforum:
1. een andere gebruiker pesten, stalken of anderszins misbruiken;
2. enige content doorsturen, plaatsen, verzenden, uploaden, verspreiden, indienen of anderszins beschikbaar stellen, die vals, schadelijk, bedreigend, beledigend, misleidend, onrechtmatig, lasterlijk, smadelijk (inclusief het zwartmaken van het bedrijf), vulgair, obsceen, pornografisch is, of die aanzet tot geweld, rassenhaat, terrorisme of illegale daden, of die anderszins bezwaarlijk is (zoals bepaald naar eigen inzicht van het bedrijf);
3. enige content doorsturen, plaatsen, verzenden, uploaden, verspreiden, indienen of anderszins beschikbaar stellen die onwettig is of inbreuk maakt op, schendt of misbruik maakt van, een patent, handelsmerk, handelsidentiteitsrecht, handelsgeheim, publiciteitsrecht, auteursrecht of ander intellectueel eigendomsrecht of ander recht van een derde;
4. enig virus, Trojaans paard of andere schadelijke, verstorende en destructieve bestanden of materiaal doorsturen, plaatsen, verzenden, uploaden, verspreiden, indienen of anderszins beschikbaar stellen die de werking van computersoftware, hardware of telecommunicatiemateriaal of apparatuur van de dienst kunnen verstoren, vernietigen of beperken, of die het ononderbroken gebruik en genot van de dienst door derden kan verstoren;
5. u voordoen als een persoon of entiteit, of anderszins de afkomst van content maskeert die u doorstuurt via de dienst of aan het bedrijf, inclusief vervalsen van een TCP/IP pakket header of een deel van de header-informatie in een verzending aan de dienst om enige reden;
6. enige persoonlijke reclame, junk mail, spam, kettingbrieven, piramidespellen doorsturen, plaatsen, verzenden, uploaden, verspreiden, indienen of anderszins beschikbaar stellen of producten of diensten te koop aanbieden, behalve in ruimtes, indien aanwezig, die speciaal voor dergelijke doeleinden zijn bedoeld;
7. enige toepasselijke plaatselijke, nationale of internationale wet, regel of regelgeving overtreden; of
8. privé- of persoonsgegevens van een gebruiker verzamelen, opslaan en/of identificeren.

Disclaimer

DE DIENST EN ALLE MATERIAAL EN INTELLECTUEEL EIGENDOM DIE DAARIN BEVAT IS, WORDEN VERSPREID „ZOALS HET IS”, "ZOALS BESCHIKBAAR”, „MET ALLE GEBREKEN” EN ZONDER GARANTIES VAN ENIG SOORT, HETZIJ EXPLICIET, HETZIJ IMPLICIET, INCLUSIEF EN ZONDER BEPERKEND TE ZIJN, GARANTIES OP VERKOOPBAARHEID, NIET-SCHENDING OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, OF ALS GEVOLG VAN STATUS OF ANDERSZINS WETTELIJK OF VOORTVLOEIEND UIT BEPAALDE OMGANGS-, HANDELS- OF GEBRUIKSPRAKTIJKEN, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKEND TE ZIJN EN VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, ENIGE IMPLICIETE GARANTIES.

Het bedrijf en/of enige van zijn moederbedrijven, dochterondernemingen, filialen, licentiegevers, opvolgers of rechthebbenden („Bedrijfspartijen”) maken geen verklaring en geven geen enkele garantie betreffende de compleetheid, nauwkeurigheid, actualiteit of gepastheid van informatie, feiten, opvattingen, meningen, verklaringen of aanbevelingen in de dienst en/of het materiaal. Verwijzing naar een product, proces, publicatie of dienst van een derde door handelsnaam, domeinnaam, handelsmerk, dienstmerk, logo, fabrikant of anderszins, vormt of impliceert niet ondersteuning of aanbeveling door het bedrijf en/of enige bedrijfspartij. Opvattingen en meningen van gebruikers van de dienst zijn niet noodzakelijkerwijze die van het bedrijf en/of een bedrijfspartij. Gebruikers zijn verantwoordelijk voor het vragen van advies aan professionals, voor zover van toepassing, betreffende informatie, meningen, advies of inhoud beschikbaar op de dienst.

Het internet kan onderhevig zijn aan veiligheidsbreuken. Het bedrijf en de bedrijfspartijen zijn niet verantwoordelijk voor enige schade aan de computer van de gebruiker door een dergelijke breuk, of door een virus, bug, sabotage, ongeautoriseerde interventie, fraude, fout, omissie, onderbreking, verwijdering, defect, vertraging in werking of transmissie, verstoring in de computerlijn of enig ander technische of andere storing. U moet u ook bewust zijn dat elektronische inzendingen over het internet niet veilig kunnen zijn, en u moet dit in overweging nemen voordat u informatie stuurt naar het bedrijf. Het bedrijf biedt geen enkele garantie betreffende de geschiktheid, functionaliteit, beschikbaarheid of werking van de dienst. De dienst kan tijdelijk niet-beschikbaar zijn vanwege onderhoud of storing van computerapparatuur, of om enige andere reden.

UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID

U GAAT ERMEE AKKOORD DAT VOOR ZOVER TOEGESTAAN ONDER DE TOEPASSELIJKE WET, NOCH HET BEDRIJF, NOCH AAN HET BEDRIJF GERELATEERDE PARTIJEN, NOCH ENIGE VAN HUN RESPECTIEVE WERKNEMERS, FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, AGENTEN, VERTEGENWOORDIGERS OF LEVERANCIERS (GEZAMENLIJK DE „VRIJGEGEVEN PARTIJEN”), AANSPRAKELIJK ZULLEN ZIJN VOOR UW SCHADE VAN ENIGERLEI SOORT, HETZIJ OP BASIS VAN ONRECHTMATIGHEID, CONTRACT, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKEND TE ZIJN, ENIGE DIRECTE, BIJZONDERE, INDIRECTE, INCIDENTELE, GEVOLG- OF PUNITIEVE SCHADE OP ENIGERLEI WIJZE VOORTKOMEND OF RESULTEREND UIT, OF IN VERBAND MET VERBINDING MET DE DIENST, DE GEBRUIKERSFORUMS, HET MATERIAAL, OF ENIGE FOUT OF OMISSIE IN DE TECHNISCHE BEDIENING VAN HET MATERIAAL, ZELFS ALS EEN VRIJGEGEVEN PARTIJ IS GEWAARSCHUWD VOOR DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, HETZIJ VEROORZAAKT IN GEHEEL OF GEDEELTELIJK, DOOR VERWAARLOZING, OVERMACHT, STORING IN TELECOMMUNICATIE, DIEFSTAL OF VERNIETIGING VAN, OF ONGEAUTORISEERDE TOEGANG TOT, DE DIENST OF GERELATEERDE INFORMATIE OF PROGRAMMA’S.

ONGEACHT BOVENSTAANDE ZAL NIETS IN DEZE VOORWAARDEN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN VRIJGEGEVEN PARTIJEN UITSLUITEN OF BEPERKEN IN VERBAND MET OVERLIJDEN OF PERSOONLIJK LETSEL VOORTKOMEND UIT DE VERWAARLOZING DOOR EEN VAN DE VRIJGEGEVEN PARTIJEN OF DOOR FRAUDULEUZE ONJUISTE VOORSTELLING.

SCHADELOOSSTELLING

DOOR DE DIENST TE GEBRUIKEN GAAT U ERMEE AKKOORD DAT U HET BEDRIJF EN DE ANDERE VRIJGEGEVEN PARTIJEN INDEKT, BESCHERMT EN VRIJWAART VAN CLAIMS, VERONDERSTELDE CLAIMS, EISEN, JURIDISCHE ACTIE, VEROORDELINGEN, SCHADE, VERLIES, AANSPRAKELIJKHEID EN ALLE KOSTEN EN UITGAVEN VOOR VERDEDIGING, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKEND TE ZIJN, REDELIJK JURIDISCH HONORARIUM, VOORTKOMEND UIT, OF IN VERBAND MET EEN OVERTREDING DOOR U VAN DEZE VOORWAARDEN OF UW GEBRUIK VAN DE DIENST, ONDER UW LIDMAATSCHAP OF VIA HARDWARE IN UW BEZIT OF DOOR U BEHEERD. U ZULT ZO GOED MOGELIJK EN VOOR ZOVER REDELIJK MEEWERKEN AAN DE VERDEDIGING VAN HET BEDRIJF TEGEN ELKE CLAIM. HET BEDRIJF BEHOUD ZICH HET RECHT VOOR, OP EIGEN KOSTEN, OM DE EXCLUSIEVE VERDEDIGING EN CONTROLE OP ZICH TE NEMEN VAN ELKE KWESTIE DIE ANDERSZINS ONDER VRIJWARING DOOR U VALT, EN U ZULT IN GEEN GEVAL EEN DERGELIJKE KWESTIE REGELEN ZONDER DE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN HET BEDRIJF.

Beleid inzake linking

U mag alleen vanaf een andere website naar de dienst linken in overeenstemming met de volgende regels: Links moeten naar de homepage van de dienst gaan en in tekst zonder opmaak zijn, tenzij anderszins schriftelijk goedgekeurd door een bevoegd vertegenwoordiger van het bedrijf. Een dergelijke link (volgens de mening van het bedrijf) mag niet daadwerkelijk of mogelijk de goodwill beschadigen, verzwakken of schaden die gekoppeld is aan het bedrijf of enige van zijn bedrijfsnamen, merken of intellectueel eigendom, of de indruk wekken dat uw website en/of organisatie wordt gesponsord, gesteund door, verbonden en/of gerelateerd met het bedrijf. U mag de dienst niet "framen” of zijn intellectuele eigendom of materiaal op enigerlei wijze veranderen. U mag niet naar de dienst linken vanaf een site die onwettig, onrechtmatig, onfatsoenlijk of obsceen is, die aanzet tot geweld of illegale daden, die uitdrukking geeft aan racisme, die lasterlijk, smadelijk, schandelijk of haat zaaiend is, of anderszins geacht wordt ongepast te zijn, zoals het bedrijf naar eigen inzicht kan vaststellen. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om, naar eigen inzicht, een link met een website te beëindigen om elke reden en op elk moment.

Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor de inhoud of prestatie van enig deel van het internet inclusief andere websites waar de dienst naar linkt of van waaraf de dienst kan worden bereikt.

Acties

De dienst kan prijsvragen en/of promoties bevatten die worden beheerst door een apart reglement. Het is uw verantwoordelijkheid om deze regels te lezen om te bepalen of u al dan niet wilt, en geschikt bent om, deel te nemen, in te schrijven en/of mee te doen met dergelijke prijsvraag of actie. Door mee te doen met dergelijke prijsvragen of acties, gaat u ermee akkoord dat u voldoet en zich zult houden aan deze regels en de beslissing van eventuele sponsor(s) daarin geïdentificeerd, die definitief en bindend is in alle opzichten.

Informatie over u

Voor bepaalde delen van de dienst kan inschrijving nodig zijn, of wordt anderszins gevraagd om informatie om deel te kunnen nemen aan bepaalde functies of om toegang te krijgen tot bepaalde content. De praktijken van de dienst waarmee uw persoonlijke informatie wordt verwerkt, staan beschreven in het privacybeleid. De beslissing om deze informatie te geven, is geheel vrijwillig en optioneel; als u er echter voor kiest om deze informatie niet te geven, kan het zijn dat u geen toegang krijgt tot bepaalde content of kunt delen in bepaalde functies van de dienst. Wanneer u informatie geeft aan de dienst, gaat u ermee akkoord om alleen ware, nauwkeurige, actuele en complete informatie te geven.

Registratie

Als u zich inschrijft voor de dienst, gaat u ermee akkoord om verantwoordelijkheid te nemen voor alle activiteiten die zich voordoen onder uw account of wachtwoord, indien van toepassing, en u gaat ermee akkoord dat u uw lidmaatschap of lidmaatschapsrechten niet verkoopt, overdraagt of toekent. U bent verantwoordelijk voor het geheimhouden van uw wachtwoord, indien aanwezig, en voor het beperken van de toegang tot uw computer zodat anderen geen toegang krijgen tot het gedeelte van de dienst dat met een wachtwoord is beschermd door geheel of gedeeltelijk gebruik van uw naam. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om het lidmaatschap te beëindigen of toegang tot de dienst te weigeren volgens eigen inzicht, om elke reden, of om geen enkele reden.

Locatie

Het bedrijf bestuurt de dienst in Nederland. Het kan zijn dat informatie in de dienst niet geschikt of beschikbaar is voor gebruik op andere locaties, en toegang tot de dienst vanuit gebieden waar de content van de dienst illegaal is, is verboden. Als u de dienst bereikt vanuit andere locaties, doet u dit op eigen initiatief en bent u alleen verantwoordelijk voor het naleven van toepasselijke plaatselijke wetten. Deze voorwaarden moeten worden uitgelegd en opgelegd in overeenstemming met de wetten van Engeland. Bij deze geeft u toestemming en onderwerpt u zich aan de exclusieve jurisdictie en locatie van de rechtbanken in Engeland voor enige juridische actie in relatie tot, of voorkomend uit deze voorwaarden of de dienst.

Overtredingen en aanvullende beleidsregels

Het bedrijf bepaalt uw naleving van deze voorwaarden naar eigen inzicht en zijn beslissing is definitief en bindend. Elke overtreding van deze voorwaarden kan uitmonden in beperkingen van uw toegang tot alle of een deel van de dienst en kan worden doorverwezen naar wetshandhavingsinstanties. Geen enkele vrijstelling van enige van deze voorwaarden bezit enige rechtsgeldigheid tenzij schriftelijk gedaan en getekend door een naar behoren gemachtigde functionaris van het bedrijf. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de dienst of een deel daarvan (inclusief gebruikersforums) te veranderen of te staken zonder voorafgaande berichtgeving aan u of een derde. Bij beëindigen van uw lidmaatschap of toegang tot de dienst, of op verzoek van het bedrijf, moet u alle materialen verkregen via de dienst en alle gerelateerde documentatie en alle kopieën en installaties daarvan vernietigen. U moet weten dat het bedrijf zijn rechten agressief zal afdwingen tot de volle letter van de wet.

Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig wordt verklaard door een rechtbank met bevoegde jurisdictie, heeft de ongeldigheid van deze bepaling geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden, die volledig van kracht blijven. De sectietitels in deze voorwaarden zijn alleen voor uw gemak en hebben geen wettig of contractueel effect.

Neem contact op

Als u vragen, opmerkingen of zorgen heeft over de dienst of deze voorwaarden, kunt u ons bereiken bij Paramount Pictures International Limited, Building 5, Chiswick Park, 566 Chiswick High Road, Londen, W4 5YF, of via e-mail: website_contact@paramount.com. .